11 – Ansvar tränare/ledare, aktiva & föräldrar

För att underlätta träningar och föreningsarbete är det viktigt att alla inom föreningen känner till sitt ansvar.

Vid träning i hallen är det den ansvariga huvudtränaren som fattar övergripande beslut. Dessa beslut ska följas och respekteras av övriga tränare, hjälptränare, gymnaster och föräldrar inom den egna gruppen.

11.1 – ALLMÄNT

Beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet en person har när den börjar som tränare i SOL GF kan personen börja som tränare eller hjälptränare.

Fyller man det aktuella året 12 år eller mindre kan man vara med som minitränare.

Mer om tränarstegen och de olika krav som ställs på de olika tränartyperna beskrivs i följande kapitel.

För antal tränare per träning gäller följande:

 • För grupper i BoU‐sektionen (eller grupper som inte har krav på förkunskaper) gäller 1 tränare per minst 7 gymnaster.
 • För grupper i övriga sektioner gäller 1 tränare per minst 7 gymnaster.

Ovanstående gäller även om gruppen åker på läger eller vid tävling.

För små grupper som innehåller färre än 7 aktiva gäller att en tränare från den/de aktivas grupp alltid kan vara på plats vid träning, tävling eller läger.

Om det godkänts i samband med budgetarbetet kan antalet medföljande tränare vid tävling vara fler än ovan nämnda gränser även om det är en större grupp som åker. Kravet är då att tävlingsnivån kräver specialkunskap från flera personer.

11.2 – MINITRÄNARE

En person som är helt ny som gymnastiktränare och fyller 12 år eller mindre det aktuella året är välkommen som minitränare i SOL GF.

Det innebär att personen är på träningen för att lära sig, precis som de aktiva, men också för att ta ett visst ansvar och leda gymnasterna.

Under åren som minitränare kommer någon av de mer erfarna tränarna som handledare leda personen igenom de olika övningarna där personen i sin egen takt får prova på att leda olika aktiviteter så som uppvärmning, avslutning, stationer och lekar.

En minitränare förväntas att:

 • komma i tid till träningen
 • vara ombytt till träningskläder med föreningens logotyp
 • ha långt hår väl uppsatt
 • lämna smycken hemma (undantag för små örhängen)
 • se till att din mobil inte stör på träningen
 • aldrig tugga tuggummi under träningarna
 • delta aktivt på gruppens träningar
 • delta aktivt på de truppens tävlingar/uppvisningar
 • stämma av alla uppgifter/övningar med ansvarig tränare
 • alltid meddela ansvarig tränare vid sen ankomst och förhinder
 • närvara vid föräldramöten
 • föra en dialog med ansvarig tränare om den egna utbildningen på föreningsnivå.
 • använda ett vårdat språk 

En minitränaren får ett presentkort på Stadium som ersättning per grupp och termin som man är med. En minitränare är enbart med på den aktuella gruppens träningar, avslutningar samt föreningens gemensamma ledaravslutningar. En minitränare deltar t.ex. inte på Utbildningshelgen eller går andra kurser innan man har blivit hjälptränare.

11.3 – HJÄLPTRÄNARE

Från det år man fyller minst 13 år kan man bli hjälptränare.

Som hjälptränare innebär det att man har ensamt ansvar för vissa delar av träningen. Att man kan leda de aktiva genom vissa övningar utan stöd från en annan tränare och att man har vanan inne att vara i gymnastikhallen.

För att vara Hjälptränare behöver man ha genomgått SOL GF:s Introkurs eller ska göra det omgående vid nästa kurstillfälle.

En hjälptränare förväntas, förutom det som står under minitränare, att:

 • vara ansvarig för den/de stationer man fått i uppgift av ansvarig tränare att sköta
 • föra en dialog med ansvarig tränare om den egna utbildningen på förenings‐ och förbundsnivå

11.4 – TRÄNARE

En tränare kan planera och hålla en träning helt själv. En tränare har de licenser (utbildningar) som krävs för den nivå som de aktiva tränar på.

Tränaren kan ta hand om mindre skador och trösta aktiva som är ledsna. Andra tränare kan se upp till tränaren och lära sig av denna.

En tränare förväntas, förutom det som står under hjälptränare att:

 • ansvara och leda de aktivas träning och att se till att träningen bedrivs på rätt nivå
 • ha gått Baskurs
 • se till att säkerhetsföreskrifter och säkerhetsanordningar i hallen följs samt att en komplett förbandslåda finns tillgänglig
 • att ”säkerhetspass” sker på de redskap som kräver detta och att tränaren har rätt kompetens/utbildning för de övningar som ska utföras
 • se till att redskap ställs tillbaka i rätt redskapsrum på plats enligt uppdaterad redskapsskiss (om sådan finns)
 • ansvara för att hallen lämnas i det skick som man själv skulle vilja finna den i
 • släcka och låsa redskapsrum, musikskåp och hall efter träning
 • utbilda hjälptränare och minitränare
 • närvara vid, och utgöra ett stöd, på föräldramöten
 • föra en dialog med sektionskommittén om den egna utbildningen
 • aktivt uppdatera sig på vad som händer i sektionen
 • ge föräldrar löpande information om aktuella händelser och vad för insatser som förväntas av föräldrarna vid kommande träningar/arrangemang under terminen
 • närvara vid föräldramöten
 • närvara på årsmötet.

11.5 – HUVUDTRÄNARE

Huvudtränaren är den som är ytterst ansvarig för gruppen gentemot de aktiva och deras föräldrar, övriga ledare i gruppen, sektionskommittén och styrelsen/kansliet.

Huvudtränaren är även ansvarig/sammankallande i gruppen för att, tillsammans med övriga ledare, ta fram och genomföra en planering efter gruppens målsättningar, genomföra träningarna efter planeringen, fördela administrativa uppgifter som t.ex. närvaroregistrering och nyckelansvar samt för föräldrakontakt.

En huvudtränare förväntas, förutom det som står under tränare, att:

 • vara minst 18 år (om man inte har speciellt tillstånd från föreningsstyrelsen)
 • ha personlig mognad och kompetens
 • se till att terminens verksamhet planeras
 • hålla i föräldramöten
 • ansvara för att träningarna utförs i enlighet med planeringen
 • se till att det alltid finns lämplig utbildad tränare på plats i hallen
 • utse ansvarig tränare på plats i hallen då huvudtränaren själv inte kan närvara
 • bedriva kontakten med föräldrarna
 • sköta administrationen för gruppen
 • vara kontaktperson för kansliet
 • att efter läger (eventuellt tävling) skriva ihop ett material till hemsida mm och mejla detta till kansliet
 • aktivt reflektera över gruppens tränings‐ och tävlingsresultat.

11.6 – AKTIVA

I de aktivas ansvar ingår att:

 • aldrig påbörja träning eller använda redskapen utan att ansvarig tränare har gett sitt godkännande
 • följa och respektera tränarens instruktioner
 • respektera sina kompisar i den egna gruppen samt i andra grupper
 • meddela ansvarig tränare om man behöver avvika från hallen, bra är också att berätta att man är tillbaka
 • komma i tid till träningen
 • vid långt hår ha det väl uppsatt med tofs och hårspännen
 • använda träningskläder enligt instruktionerna för gruppen
 • delta aktivt på träningen
 • bidra till en härlig stämning
 • ta med vatten i en plastflaska och (om träningen är lång) en frukt
 • lämna smycken och andra värdesaker hemma (undantag för små örhängen)
 • se till att din mobil inte stör på träningen
 • alltid respektera dina kompisar i den egna gruppen och andra grupper.

11.7 – FÖRÄLDRAR

I föräldrarnas ansvar ingår för minderåriga aktiva att:

 • se till att den aktive kommer till och från aktiviteten på ett säkert sätt, i god tid och är ombytt enligt de bestämmelser som gruppen har
 • vara medveten om att tränarens ansvar börjar först i hallen och vid den tid då träningen enligt schema/kallelse startar
 • vara medveten om att tränarens ansvar slutar när den aktive lämnar omklädningsrummet. (Minderåriga aktiva bör hämtas i omklädningsrummet.)
 • meddela ansvarig tränare om eventuell frånvaro eller, om den aktive slutar, meddela både tränare samt föreningens kansli detta
 • vid behov hjälpa till med fram‐ och bortplockning av redskap på träning och vid olika föreningsarrangemang
 • vid behov städa efter träning eller olika föreningsarrangemang
 • vid tävling/uppvisning transportera redskap till och från hallar samt se till att de kommer på rätt plats
 • vara funktionär samt hjälpa till vid föreningsarrangemang
 • närvara vid föräldramöten.

11.8 – INSTÄLLD TRÄNING

Om en träning måste ställas in av relevanta orsaker, t.ex. sjukdom, ska ansvarig tränare snarast underrätta de aktiva/föräldrarna om detta.

När detta sker måste alla inblandade hjälpa till så meddelande når alla berörda så snabbt som möjligt.