29 – Policy för finansiella placeringar

29.1 – SYFTE

Syftet med SOL GFs (föreningens) placeringspolicy är att fastlägga regler för föreningens hantering av finansiella placeringar. Avsteg från denna princip eller policy får ej ske utan särskilda skäl och särskilt styrelsebeslut.

29.2 – ALLMÄNT

De likvida medel som hanteras i föreningens verksamhet ska placeras med god säkerhet samt så att god förräntning och tillgänglighet erhålls. Styrelsen ska inom ramen för tillåtna risker eftersträva så god avkastning som möjligt på de likvida tillgångarna.

Upptagande av lån för placering är ej tillåtet.

29.3 – ANSVARSFÖRDELNING

29.3.1 Styrelsen
Styrelsen beslutar om placeringspolicy och ansvarar för föreningens placeringar samt för kontroll av att placeringspolicyn åtföljs.

29.3.2 Kapitalförvaltare
I de fall föreningen tar hjälp av kapitalförvaltare för förvaltning av medel gäller för kapitalförvaltaren att man:

 • Förvaltar föreningens kapital enligt avtal.
 • Åtar sig att följa placeringsreglerna.
 • Mäter löpande placeringarnas risk och resultat.
 • Avger löpande rapportering till föreningens styrelse enligt avtal samt särskild rapportering inför årsredovisning.

29.4 – PLACERINGAR

29.4.1 Generella regler

 • Likvida medel som ej behövs i den löpande verksamheten får placeras i nedanstående instrument.
 • Placeringarnas löptid ska ej överstiga ett år. I de fall medel fonderas för ett specifikt framtida ändamål som ligger mer än ett år fram i tiden kan, efter särskilt styrelsebeslut, placering ske i instrument som löper längre än ett år.
 • Placering får ske i svenska banker oberoende av rating.
 • Placering i derivata instrument, t ex terminer och optioner, får ej förekomma med undantag för köp med avsikt att säkra placeringar.
 • Placering ska göras i svenska kronor.

29.4.2 Räntebärande placeringar
Placeringarnas genomsnittliga löptid ska inte överstiga ett år och placering får göras i följande papper/fonder utgivna av:

 • Svenska staten
 • Svenska banker
 • Svenska bostadsinstitut

29.4.3 Aktier & aktiefonder
Placering i aktiefonder eller i enskilda företag får utgöra max 50 % av föreningens placerade medel.

 • Aktieplaceringar bör i största möjliga mån ske i aktiefonder som ej är inriktade mot någon specifik bransch.
 • Aktiefonder som placerar i utlandet får utgöra max 50 % av marknadsvärdet för de medel som är investerade i aktier/aktiefonder.
 • Placering i enskilda företag eller branschindelade aktiefonder får ske till ett sammanlagt marknadsvärde motsvarande max 25 % av föreningens placerade kapital.
 • Placering i enskilt företag får ej överstiga 10 % av totalbeloppet för placering i aktier/aktiefonder.