23 – Försäljning av SOL-prylar mm

23.1 – FÖRSÄLJNING

För försäljning av föreningens produkter ansvarar kansliet.

För inköp och beställningar av föreningens gemensamma material, samt prissättning, ansvarar kansliet i samråd med styrelsen (eller av styrelsen utsedd grupp).

För sektionsmaterial ansvarar respektive sektion om inte annat har beslutats.

23.2 – LOTTERIER

Kansliet anordnar efter beslut från styrelsen lämpliga gemensamma lotterier och skaffar erforderliga tillstånd.

Föreningens aktiva kan uppmanas/anmodas att sälja föreningslotter. I de fall sektion vill ha lotteri i egen regi ska detta samordnas med kansliet och godkännas av styrelsen.

23.3 – MARKNADSFÖRING

Målsättningen med marknadsföringen inom SOL GF är att:

 • öka intresset för föreningen och vår verksamhet
 • synas i media
 • informera lokala politiker och tjänstemän
 • göra föreningen mer känd för allmänheten
 • på sikt få ökad sponsring.

Aspekter vid alla aktiviteter och spridning av materiel:

 • Angeläget med samordning inom föreningen kring externa aktiviteter.
 • Alltid ”samma” layout och typsnitt på allt tryckt.
 • Vår internetadress solgf.se ska i princip finnas på all utrustning och allt materiel.

23.4 – SPONSRING

All form av sponsring inom SOL GF ska följa de riktlinjer som framgår av värdegrunden.

 • Oavsett typ av sponsring ska föreningsstyrelsen godkänna alla avtal.
 • Om föreningsstyrelsen beslutar att delegera viss sponsringsuppgift till sektionskommitté eller grupp, ska det tydligt framgå typ av sponsoråtgärd/aktivitet, omfattning samt eventuellt andra riktlinjer som föreningsstyrelsen anser föreligga.
 • Sponsring för varor och/eller tjänster som berör alkohol, tobak, droger eller annat som inte ligger inom ramen för en sund idrottsverksamhet får absolut inte förekomma.
 • Det åligger alla som är verksamma inom SOL GF att på ett aktivt sätt försöka finna sponsorer till verksamheten.