8 – Kansli

Föreningens kansli ska så effektivt som möjligt stötta föreningens verksamhet.

Styrelsen upprättar en befattnings‐ och arbetsbeskrivning för varje anställd.

Styrelsen utser en personalansvarig som leder och fördelar kansliets uppgifter. Ansvarig kan delegera beslutsrätt till kansliets personal. I de fall kansliet inte kan genomföra sina uppgifter ska personalansvarig omgående meddelas.

Lämpligen delas arbetsuppgifter upp mellan olika medarbetare på kansliet om fler än en person arbetar där. Vid särskilda belastningstoppar kan personalansvarig tillkalla extrahjälp.

Anställdas villkor, lön, arbetstider, semester, mm. beslutas av styrelsen och tecknas av personalansvarig på delegation av styrelsen. Föreningen följer gällande kollektivavtal (Unionen/Idrott ‐ Arbetsgivaralliansen).

Kansliets huvudsakliga uppgifter är att:

  • verkställa styrelsens beslut
  • bistå ledare och tränare
  • svara för servicen till allmänheten och mot olika instanser och myndigheter, lagerhållning och försäljning av SOL‐material på kansliet
  • löpande sköta administrativa och ekonomiska uppgifter såsom post, bank, in‐ och utbetalningar, information, utskick, lokalbokningar, mm
  • göra bidragsansökningar
  • registrera avgifter
  • sköta medlemsregistren
  • sköta vissa erforderliga uppgifter i samband med utbildnings‐, tränings‐, tävlings- och lägerverksamhet
  • fortlöpande genomföra arkivering
  • sköta kanslilokal, material, nycklar och kontorsutrustning.

Personal på kansliet har inte skyldighet att arbeta vid SOL‐arrangemang, såvida inte personalansvarig uttryckligen har bett om och överenskommit detta med aktuell personal.

I de fall som frivilliga insatser görs ska ersättning för kostnader, resor, etc. göras upp med personalansvarig från fall till fall, dvs. inga permanenta beslut finns för sådana ersättningsfrågor.

Riktlinjer för ersättningar fastställs av styrelsen.