6 – Övergripande struktur

Föreningen styrs övergripande av föreningens stadgar, som fastställs av årsmötet.

Denna handbok beskriver stadgarnas tillämpning och fastställs av styrelsen.

Preciseringar i enskilda detaljer kan ges ut som information av sektionsstyrelse och/eller ledare/tränare.

Föreningen är organiserad enligt följande:

6.1 – ÅRSMÖTE

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningens medlemmar.

Arbetsformerna regleras i föreningens stadgar.

Årsmötets främsta uppgifter är att:

  • granska styrelsens verksamhet och bevilja ansvarsfrihet
  • godkänna föreningens räkenskaper
  • fastställa medlemsavgifter
  • välja styrelse.

Till sitt förfogande har årsmötet en revisor och en revisorssuppleant som granskar föreningens ekonomi och skötsel av räkenskaper, samt en valberedning som framlägger förslag till ny styrelse.

Till årsmötet tas en föreningsgemensam verksamhetsberättelse fram. Styrelsen ansvarar för att sammanställa den utifrån bidrag från sektionsstyrelserna och kommittéerna. Styrelsen skickar i god tid ut mall för verksamhetsberättelsen till samtliga sektionsstyrelser.

Årsmötet hålls i slutet av september varje år och handlingar inför årsmötet finns på kansliet en vecka innan. Officiell kallelse finns på vår officiella hemsida.

6.2 – MEDLEMSKAP OCH ENGAGEMANG

Föreningen är medlem i/tillhör följande organisationer:

  • Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) och tillhör Gymnastikförbundet Öst (GFÖ)
  • Svenska Cheerleadingförbundet (SCF)
  • Tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna
  • Tillhör Stockholms Idrottsförbund och SISU Stockholm

Till årsmötet tas en föreningsgemensam verksamhetsberättelse fram. Styrelsen ansvarar för att sammanställa den utifrån bidrag från sektionsstyrelserna och kommittéerna. Styrelsen skickar i god tid ut mall för verksamhetsberättelsen till samtliga sektionsstyrelser.

Årsmötet hålls i slutet av september varje år och handlingar inför årsmötet finns på kansliet en vecka innan. Officiell kallelse finns på vår officiella hemsida.