25 – Regler för avtalsskrivning

Medlemmar eller sektioner/kommittéer kan inte utan styrelsens beslut teckna avtal eller göra överenskommelser av ekonomisk natur med annan part, såvida inte utsedd person i sektionen eller kommittén erhållit skriftlig fullmakt av styrelsen för detta ändamål.

Avtal tecknas annars endast av styrelsen. Det omfattar även förhandlingar (t.ex. med tränare) inför tecknande av avtal.

Ovanstående restriktion gäller på grund av att föreningen betraktas som en juridisk person och att det är styrelsen som formellt är ansvarig för verksamheten.