9 – Sektioner

Den gymnastiska verksamheten bedrivs inom föreningen i sektioner som är uppdelade i enlighet med de discipliner som SvGF och SCF har och den verksamhet som vid varje tillfälle är aktuell i föreningen.

Styrelsen har möjlighet att besluta om en sektion ska bildas/finnas kvar och om den ska ledas av en sektionskommitté eller på något annat sätt (t.ex. en sportchef, en sektionsansvarig eller av kansliet) beroende på sektionens storlek och hur den på bästa sätt organiseras.

Styrelsen har i samband med det även möjlighet att överlåta beslutsrätt i enskilda ärenden till den gruppering eller person som sätts att leda sektionen.

En sektion som inte bedriver någon verksamhet upplöses tillsvidare. Om verksamheten vid ett senare tillfälle bedöms kunna återupptas bestämmer styrelsen på nytt hur den ska ledas.

Innan en ny disciplin tas upp som sektion i föreningen bör den ha verkat som en del av Barn- och ungdomssektionen under minst 3 år för att man utifrån det ska kunna bedöma hur livskraftig den är och hur den långsiktigt ska styras på bästa sätt.

9.1 – AKTUELLA SEKTIONER

Aktuella sektioner:
Sektioner utan tävlingsinslag:
Barn- och Ungdomssektionen (BoU) – leds av kansliet

Tävlingssektioner:
AG-sektionen – leds av en sektionskommitté
Cheersektionen – leds av en sektionskommitté
Truppsektionen – leds av en sektionskommitté

Utöver ovanstående finns även GYMCROSS som tillsvidare bedrivs som en kommitté och inte en sektion.

9.2 – SEKTIONSKOMMITTÉ

För en sektion som leds av en sektionskommitté gäller nedanstående riktlinjer för sektionskommittén:

En sektionskommitté består av en ansvarig ordförande (som utses av styrelsen inför varje nytt verksamhetsår) samt erforderligt antal ledamöter (som kommittéordförande har utsett och som har godkänts av föreningsstyrelsen). Sektionskommittén utser inom sig en ekonomiansvarig och en utbildningsansvarig, dessa två poster ska vara besatta av olika personer.

Ordförande sammankallar sektionskommitténs ledamöter till möte. Protokoll och/eller minnesanteckningar ska föras och skickas till styrelsen.

Ordförande och ledamöter deltar i ett eller två styrelsemöten med huvudstyrelsen per år alternativt vid särskilda sammankomster som styrelsen kallar till. Till dessa möten ska ledamot redogöra för verksamheten, de planer som diskuteras, hur verksamheten motsvarar de uppsatta målen inom sektionen samt eventuella behov, svårigheter eller problem som föreligger.

Sektionskommittén ska:

 • upprätta en verksamhetsplan som beskriver sektionskommitténs fokusområden för verksamhetsåret
 • upprätta och hålla en 1‐års och en 5‐års målsättning uppdaterad samt upprätta ett handlingsprogram som visar hur man uppnår målen
 • upprätta en budget enligt instruktioner från föreningens kassör
 • upprätta en verksamhetsberättelse.

Sektionskommitténs ansvar är att:

 • säkerställa att föreningens värdegrund efterlevs av samtliga medlemmar i sektionen
 • placera ut huvudtränare, tränare och hjälptränare i de olika grupperna, vid behov i samråd med kansliet
 • planera och samordna den löpande idrottsliga verksamheten på en strategisk nivå inom sektionen
 • tillse att sektionens tränare får den stimulans, utbildning och fortbildning som krävs
 • vid behov stödja huvudtränare, tränare och hjälptränare inom sektionen i sitt uppdrag
 • introducera och välkomna nya huvudtränare, tränare och hjälptränare inom sektionen
 • ansvara för att tränaravtal upprättas med tränarna
 • ansvara för att nya tränare/ledare lägger in sina personuppgifter i medlemsregistret enligt instruktion från kansliet
 • planera samträningar och/eller genomföra tävlingar och uppvisningar inom sektionen
 • vid behov tillsätta arbetsgrupper inom sitt verksamhetsområde
 • kontinuerligt rapportera till styrelsen om pågående verksamhet samt förelägga förslag för beslut
 • vid behov arrangera planeringskonferenser
 • följa upp och utvärdera mål inom sektionen
 • hålla möten med sektionens tränare
 • avtacka gymnaster och ledare när de slutar
 • uppmuntra befintliga gymnaster och gymnaster som slutar att fortsätta som tränare
 • se till att bidrag under året sänds in till SOL‐utsikter (eller andra liknande  officiella informationsplatser för föreningen som t.ex. hemsidan).
 • vara uppdaterade om innehållet i verksamhetshandboken.

Utöver tidigare nämnt innehåll ska verksamhetsplanen innehålla följande:

 • Planering av samträningar, tävlingar och uppvisningar inom sektionen.
 • Lägerverksamhet.
 • Kurser och konferenser.

För de aktiviteter som man planerar att genomföra bör man i verksamhetsplanen ange (i den mån det är möjligt):

 • vem som ansvarar för aktiviteten
 • inkomster och utgifter
 • vilka lokaler som man önskar disponera
 • tidpunkt för aktiviteten och planerat antal deltagare.

Vissa aktiviteter sker löpande och planeras fortlöpande inom sektionen. Ovanstående konkretiseras i en budget. Verksamhetsplanen och budget ska samordnas (kan skrivas på samma dokument) och lämnas till styrelsen samtidigt.

9.3 – SEKTION ANNAN LEDNING

En sektion där styrelsen har utsett en annan ledning än en sektionskommitté leds enligt de riktlinjer som styrelsen samtidigt har beslutat om.

I grunden så kommer dessa riktlinjer i huvudsak att omfatta de riktlinjer som finns för en sektionskommitté men då anpassad efter den form av ledning som styrelsen har utsett.