10 – Kommittéer

Kommittéers syfte är att stödja föreningen i särskilda frågor.

Kommittén leds av en ansvarig ordförande som utses av styrelsen.

Kommittéordförande utser erforderligt antal ledamöter till kommittén. Vid behov utses en ekonomiansvarig.

Kommittén ska årligen göra upp en:

  • Verksamhetsplan med budget.
  • Verksamhetsberättelse.
  • Samt genomföra årlig utvärdering av verksamheten inom kommittén.

I verksamhetsplanen ska för de aktiviteter som man planerar att genomföra anges:

  • Vem som ansvarar för aktiviteten.
  • Hur de samordnas och koordineras med andra sektioner, kommittéer och grupper.
  • kostnad för aktiviteter
  • Vilka lokaler och resurser som man önskar disponera.
  • När aktiviteterna genomförs.

Lämpligt anges vilka reserver/alternativ som finns tillhanda för olika aktiviteter.

AKTIVA KOMMITTÉER

Nedanstående kommittéer är aktiva säsongen 2019/2020:

GYMCROSS

GYMCROSS är vår gruppträningsverksamhet för äldre ungdomar (från 16 år) och vuxna.

Syftet med GYMCROSS är att behålla och locka nya medlemmar som vill ha ett träningsalternativ till de övriga sektionerna som man kan fortsätta med livet ut.

GYMCROSS kan även verka som rehabträning för aktiva i andra sektioner som är skadade och därmed inte kan delta i den ordinarie verksamheten där.

Verksamheten bedrivs i dagsläget i kommittéform i väntan på att vi kan hitta en mer långsiktig lösning gällande lokalfrågan för att på så sätt kunna växa.

HALLKOMMITTÈN

Hallkommitténs syfte och ansvar är att:

  • verka för att föreningens behov av lokaler (hallar, skolgymnastiksalar eller andra lokaler) säkerställs på lång sikt
  • informera kommunen och andra om föreningens behov av ändamålsenliga lokaler och vad det innebär med hänsyn tagen till de olika sektionernas olika förutsättningar