14 – Regler för tävlingar

Vid tävlingar gäller i grunden samma regler som vid träning och läger kompletterat med nedanstående punkter.

Notera att för tävling där krav på anmälan av domare finns för att man ska kunna delta kan anmälan endast göras om man kan uppfylla det kravet inom laget/sektionen.

Om man, för att kunna delta trots att man saknar egen domare, tvingas betala en förhöjd anmälningsavgift (straffavgift) för det så belastas en sådan kostnad den egna lagkassan eller, om sektionen godkänt det, sektionskassan.

Någon ersättning (arvode, resekostnader eller liknande) betalas inte ut av SOL GF till domare vid tävlingar där inte SOL GF är arrangör. Ett domaruppdrag vid en tävling där inte SOL GF är arrangör är ett uppdrag mellan den aktuella domaren och den aktuella arrangören.

14.1 – TRÄNARE VID TÄVLING

Antalet tränare som föreningen betalar avgifterna för vid tävling är desamma som gäller för träning. Det betyder 1 tränare per minst 7 aktiva.
Om behov finns av extra tränare p.g.a. specialistkompetens och det är godkänt i budgeten så kan ytterligare tränare följa med vid tävling.

Om gruppen innehåller fler aktiva än vad som ska vara med på tävlingen bygger beräkningen på det antalet aktiva som är anmälda som deltagare och (i förekommande fall) reserver till den aktuella tävlingen.

Om gruppen som ska tävla innehåller mindre än 7 aktiva kan ändå en tränare per ordinarie grupp följa med på tävlingen så att de aktiva alltid har sin egen tränare med sig. I första hand ska det vara huvudtränaren som i så fall följer med men kan inte huvudtränaren så kan man utse en ersättare.

För information om arvode vid tävlingar se arvodesreglerna.

14.2 – NATIONELLA TÄVLINGAR

För att tävla på föreningstävlingar inom Stockholms län (GF Öst exkl. Gotland) gäller att:

 • det ska finnas tävlingskostnader budgeterade för gruppen
 • gruppen ska ha meddelat sektionen sina mål med tävlingen innan anmälan görs
 • sektionen ska ha godkänt tävlingsdeltagandet innan anmälan görs
 • gruppen får inte delta på fler tävlingar per verksamhetsår än vad sektionen har bestämt som max antal utifrån ålder/tävlingsnivå.
 • Se även punkt 14.4 nedan om egna arrangemang.

För att tävla på tävlingar utanför Stockholms län (GF Öst exkl. Gotland) eller tävlingar där förbundet/distriktsförbundet är medarrangör gäller att:

 • det ska finnas tävlingskostnader budgeterade för gruppen (gäller förbudstävlingar, övriga tävlingar bekostas av lagkassan).
 • anmälan ska ske till en tävlingsnivå som är lämplig för gruppen eller individen
 • tävlingsprogrammet ska vara så färdigt en månad innan aktuell tävling, att man kan visa upp det för av berörd sektionskommitté utsedd domare/tyckare
 • ingen grupp eller individ får tävla utan att sektionskommittén har givit sitt medgivande.
 • Föreningstävlingar utanför GF Öst (exkl. Gotland) hanteras kostnadsmässigt som ett läger och ska betalas till sin helhet (inkl anmälningsavgift/exkl. arvoden) av de deltagarna.
 • Finns inga föreningstävlingar inom området för GF Öst (exkl. Gotland) eller den tävlingsregion som GF Öst tillhör (t.ex. i RG) kan huvudstyrelsen ta beslut om eventuell dispens för att räkna annan föreningstävling som en lokal-/regiontävling på föreningsnivå. Sådan dispens ska sökas redan i samband med budgetarbetet för att man ska kunna ha med den i budgeten.

Tävlingsprogrammet ska uppvisas för domare/tyckare, som bedömer om programmet är färdigt för att tävla med och ligger på rätt nivå i förhållande till tävlingens regler. Domares/tyckares ord gäller och går inte att överklaga.

14.3 – INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

För att tävla (eller träna) utanför landets gränser gäller att:

 • planerna ska förankras på ett föräldramöte innan man går ut med mer detaljerad info till de aktiva
 • berörd sektionskommitté och föreningsstyrelsen ska ha godkänt deltagande i tävling eller på läger utomlands innan det att anmälan eller bindande bokningar görs och insamling av pengar startar
 • sanktion ska, av berörd sektionskommitté, sökas i god tid från SvGF eller SCF
 • tävlingsprogram ska vara godkänt av berörd sektionskommitté utsedd domare/tyckare
 • om deltagarna är under 18 år ska medgivande ha lämnats av förälder/målsman i god tid före aktuell tävling eller läger
 • i övrigt följa de regler och bestämmelser (t.ex. angående ålder) som SvGF och/eller SCF har beslutat för deltagande utomlands.

14.4 – EGNA ARRANGEMANG

Om sektionen har egna arrangemang som lag/aktiva kan delta på gäller följande när det kommer till anmälningsavgifter:

 • Ingen interndebitering av anmälningsavgifter får göras.

14.5 – ÅLDER FÖR DELTAGANDE PÅ TÄVLINGAR

Vid deltagande på tävling ska hänsyn tas till de aktivas ålder så att nivå på och typ av tävling stämmer överens med kunskapsnivå samt för idrotten generella rekommendationer.

Det innebär att aktiva under 13 år i huvudsak enbart ska delta på tävlingar som arrangeras lokalt eller, i de fall tävlingsdisciplinen har sådan uppdelning, regionalt.

Eventuella undantag ska alltid, i god tid innan anmälan, godkännas av huvudstyrelsen.

Undantag kan i princip endast medges om det är så att det helt saknas tävlingar på lokal- eller regionnivå alternativt om man via deltagande på en lokal- eller regiontävling kan kvala sig vidare till en tävling på riksnivå.

Ovanstående förutsättningar innebär dock inte ett automatiskt godkännande för tävling på riksnivå för den under 13 år utan separat beslut tas alltid i varje enskilt fall.

Arrangeras en lokal tävling, t.ex. ett distriktsmästerskap som enbart är öppen för föreningar från distriktet/regionen, av någon anledning på annan plats räknas tävlingen ändå som en lokal- eller regiontävling.

Arrangeras en rikstävling (dvs. tävling som är öppen för föreningar från hela landet) inom för disciplinens distriktsförbunds område kan den, efter beslut från huvudstyrelsen, räknas som en lokal tävling.

Saknar disciplinen distriktsförbund eller region räknas GF Öst område (exkl. Gotland) som vår region.

14.6 – REDOVISNING OCH FAKTURERING AV TÄVLINGSKOSTNADER

Liksom vid läger ska en huvudansvarig utses för tävlingen och det är denne som sköter all kontakt med kansliet och även lämnar in redovisningen efter arrangemanget så att kansliet kan fakturera tävlingskostnaderna.

Vem som är huvudansvarig ska meddelas kansliet senast i samband med anmälan till tävlingen.

Redovisning ska ske på framtagen redovisningsblankett som finns i dokumentarkivet.

För tävling som beräknas kosta mer än 1000:- i deltagaravgift för de aktiva bör även en anmälningsavgift på minst 40% tas ut om inte kostnaden i sin helhet debiteras innan tävlingen.

Om det finns möjlighet till det ska betalning av anmälningsavgiften ske via av kansliet framtaget anmälningsformulär och då betalas med kort/swish.

I samband med att anmälningsavgiften betalas in måste det tydligt framgå vilka möjligheter som finns till avbokning vid sjukdom eller annat förhinder.