7 – Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt en till tre suppleanter.

Styrelsen utser inom sig följande funktioner/ansvarsområden:

 • vice ordförande
 • sekreterare
 • kassör
 • personalansvarig
 • sektions- och kommittéansvariga
 • För övriga ansvarsområden, såsom t.ex. olika avgränsade projekt, delegerar styrelsen uppdrag efter behov.

Styrelsen har rätten att vid behov adjungera lämpliga personer.

Styrelsens uppgifter är att:

 • planera och leda föreningens verksamhet
 • utforma föreningens verksamhet enligt årsmötets beslut och löpande följa upp den
 • upprätta och fastställa föreningens budget
 • upprätta och fastställa föreningens verksamhetsplan
 • tillsätta erforderliga kommittéer och arbetsgrupper samt delegera beslutsrätter
 • utse ordförande för sektionerna och kommittéerna
 • fastställa ersättningar och villkor för tränare och andra uppdragstagare
 • fastställa träningsavgifter
 • ansvara för kansli och anställd personal.

7.1 STYRELSENS PROTOKOLL

Styrelsens protokoll delges:

 • styrelsen
 • på mötet adjungerade personer
 • revisorerna

Svar på frågor och skrivelser som sänts in till styrelsen lämnas av den sektions-/kommittéansvariga efter mötet.

För allmän information skrivs, när det är aktuellt, ett sammanfattande informationsbrev från styrelsen och detta publiceras på föreningens hemsida.

7.2 STYRELSENS ARBETSFORMER

7.2.1 Konstituerande möte

Vid det konstituerande mötet – det första efter årsmötet – beslutar styrelsen vem/vilka som ska inneha funktioner/ansvarsområden, vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid det konstituerande mötet bör datum för sammanträden fastställas och särskilt beaktas de beslut och frågor som den avgående styrelsen har beslutat om eller har under pågående behandling.

Delegering av beslutsrätt och tecknande av firma fattas vid det konstituerande mötet.

7.2.2 Ordinarie möte

Styrelsen sammanträder normalt 8‐10 gånger per år på kallelse av ordföranden.

Styrelsen fattar beslut i olika frågor vid de planerade styrelsemötena.

Ärenden förbereds av den/de som styrelsen utser som ansvarig(a) i frågan.

Till styrelsemötena finns en dagordning som fastställs vid mötet.

7.2.3 Kontaktperson för sektionerna

I styrelsen ska det finnas kontaktperson för samtliga sektioner och kommittéer.

Deras uppgift är följande:

 • Kontaktpersonen ska i god tid innan styrelsemötena ta kontakt med sektionskommittén/sammankallande i kommittéerna för att stämma av ifall de har något de vill ta upp med styrelsen.
 • Kontaktpersonen ska lämna svar till sektionskommittén/sammankallande i kommittéerna efter beslut som fattats av styrelsen.
 • Kontaktpersonen ska vara behjälplig vid eventuella problem.
 • Kontaktpersonen ska besöka/närvara vid minst ett sektionsmöte per år.
 • Kontaktpersonen ska tillfråga en person som är utsedd av styrelsen att vara ordförande i sektionen inför kommande verksamhetsår.