28 – Avgifter, kostnader, ersättningar och arvoden

Styrelsen fastställer riktlinjer för alla avgifter, kostnader, arvoden och ersättningar.

Kansliet handlägger arvoden enligt styrelsens riktlinjer.

28.1 – AVGIFTER

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.

Träningsavgifter fastställs av styrelsen.

Medlemsavgift och tävlingslicens inbetalas en gång per år.

Träningsavgifter inbetalas terminsvis – höst och vår. För sommarträning kan särskild träningsavgift debiteras. Vid förändringar i verksamheten som kraftigt påverkar budgeten kan träningsavgiften komma att korrigeras även under en termin.

Halv träningsavgift utgår för aktiv som påbörjar träningen efter höstlovet (vecka 44) eller sportlovet (vecka 9) respektive termin.

Halv medlemsavgift utgår för de aktiva som börjar på våren.

Licensavgifter och försäkringar betalas alltid i sin helhet oavsett när under verksamhetsåret den aktive börjar.

I de fall som den aktive slutar sker normalt ingen återbetalning av avgift. Slutar den aktive inom 3 veckor från terminsstarten återbetalas dock halva träningsavgiften. I de fall den aktive slutar innan terminen startar återbetalas alla inbetalade avgifter. Uppsägning av plats ska alltid ske till kansliet@solgf.se. Den måste vara kansliet tillhanda senast 24 timmar innan någon av ovanstående perioder tar slut.

I de fall som föreningen inte kan genomföra planerade träningar återbetalas träningsavgiften för den del av terminen som inte kan genomföras som planerat om beloppet överstiger 250 kronor. Enstaka inställda träningar ger inte rätt till återbetalning.

Det gäller i de fall den inställda verksamheten beror på orsaker som SOL GF kan påverka.

Föreningen följer alltid lagar, råd och rekommendationer från myndigheter och våra förbund. I de fall dessa påverkar verksamheten kan träningen komma att korrigeras eller ställas in utan att återbetalning sker för kvarvarande del av terminen.

När den aktive drabbas av långvarig skada/ sjukdom så fryses innestående terminsavgift och räknas av som ett tillgodo på terminsavgiften därpå följande termin för den aktive under förutsättning att nedanstående uppfyllts:
– läkarintyg på skada/ sjukdom skickas till kansliet
– frånvaron p.g.a. skada/ sjukdom ska vara under halva terminen eller mer
– den aktive inte deltar i någon form av ledarledd aktivitet under skadetiden/sjuktiden (som aktivitet räknas närvaro vid läger, träning eller tävling) där föreningens tränare har det yttersta ansvaret.

Motsvarande gäller också om skadan / sjukdomen inträffar innan debiteringen av terminens avgifter. Även då tas den aktive tillfälligt bort under sjukdoms/skadeperioden och läggs (i mån av plats) till igen efter densamma samtidigt som avgifter för resterande del av terminen debiteras.

Enbart aktiva som betalt terminens avgifter ligger med i en grupp.

28.2 – KOSTNADER

Utöver avgifterna för deltagandet på träning i den ordinarie gruppen så tillkommer i vissa fall andra kostnader för den aktive. Det kan t.ex. handla om kostnader vid deltagande på tävlingar, läger eller om man köper overaller, träningskläder eller liknande.

I de fall kostnaderna inte betalas i samband med en anmälan så faktureras de den aktiva och fakturan sänds ut via e-post. Betalning kan även i vissa fall ske med kort eller Swish.

Eventuella obetalade och förfallna fakturerade kostnader hanteras på samma sätt som obetalade avgifter. Dvs. att man i ett sådant fall riskerar att förlora sin plats.

28.3 – RIKTLINJER FÖR ÅTERBETALNING VID LÄGER

Normalt återbetalas ej inbetalda avgifter för läger och arrangemang. Kostnader som föreningen har möjlighet att avboka återbetalas dock.

I vissa fall kan återbetalning p.g.a. sjukdom ske mot uppvisande av läkarintyg men det framgår i så fall särskilt av inbjudan.

28.4 – SOL-FONDEN

SOL GFs ”SOL-fonden” finns till för den/de som av ekonomiska orsaker kan ha extra svårt att betala de extra kostnader som deltagande i SOL GF kan innebära. De har möjlighet att söka bidrag för en del av den kostnaden.

Mer info och ansökningsblankett hittar ni på adressen solgf.se/sol-fonden.

Ett krav för att kunna sända in en ansökan är att den aktive inte har några obetalda och förfallna fakturor.

EXEMPEL PÅ INFOTEXT TILL AKTIVA

När det sänds ut information om deltagande och kostnader för t.ex. en tävling till de aktiva kan följande infotext läggas med:

Deltagande på tävling innebär att det tillkommer kostnader för mat, boende och resa. Det kan i speciella fall finnas möjlighet att få bidrag till denna extra kostnad via SOL GFs ”SOL-fonden”.

Läs mer om fonden på solgf.se/sol-fonden.

28.5 – ARVODEN & ERSÄTTNINGAR

Styrelsen fastställer arvoden och övriga ersättningar för samtliga tränare, hjälptränare och minitränare.

Ersättningsnivåerna fastställs med utgångspunkt från ålder och utbildning.

Arvode för ordinarie träning, läger i grupperna och deltagande vid tävlingar betalas normalt ut två gånger per år enligt info som sänds ut i anslutning till terminsavslutningarna.

Arvoden för sektionsläger, till domare vid egna arrangemang eller andra arvodesberättigade aktiviteter (som kurshållare) sker i slutet av den månad som redovisningen kommit in till kansliet under förutsättning att redovisningen är kansliet tillhanda senast den 20:e den aktuella månaden.

Redovisningen måste innehålla: Info om vad arvodet ska betalas ut för, kontonummer som beloppet ska belasta, namn, personnummer, e-postadress, arvodesbelopp (enligt gällande nivåer), bankkonto samt (när det gäller ordinarie arvode) uppgift om skatt ska dras eller inte. Redovisningen måste även vara attesterad av den som är ansvarig för kontot som ska belastas.

Arvoden kan normalt inte betalas ut från lagkassor.

Inga arvoden betalas ut i juli.

Arvodesnivåer samt en sammanställning av vad som ger rätt till arvode eller annan ersättning finns i dokumentarkivet.

28-6 Redovisningar

Redovisningar sker i första hand digitalt via våra digitala redovisningsformulär. Dessa hittar ni under fliken redovisningar på våra medlemssidor https://medlem.solgf.se.

Har man inte möjlighet att göra en digital redovisning kan man via samma sida ladda ner våra redovisningsblanketter i PDF-format och fylla i dessa för att därefter lämna in dem som original original (med eventuella kvitton) i kansliets brevlåda på dörren eller sänds via post. (Gäller ej ordinarie arvode som redovisas via Sportadmin.)

Vi tar inte emot några redovisningar via e-post.