Aktuella regler för medlemmar i SOL GF med anledning av covid-19

20 mar 2021
Info

Uppdateringen från myndigheter, kommuner och våra idrottsförbund den 19/3, som ska gälla under perioden 22/3-11/4, innebar inga förändringar som påverkar vår verksamhet mer än att tidsperioden från Stockholm stad förlängdes så att reglerna där gäller t.o.m. 11/4 om det inte kommer andra uppdateringar innan dess. Vi har därför tillsvidare valt att följa även den tidsperioden.

De senaste uppdateringarna är skriven med fet kursiv stil.

Uppdaterade 2021-03-20 23:00

SOL GF följer de lagar, råd och rekommendationer som myndigheter, kommuner och förbund fattar med anledning av den pågående pandemin. Dessa, samt den riskbedömning föreningen gjort utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, ligger som grund för nedanstående regler.

Den grundläggande målsättningen är att vi, utifrån ovanstående, på ett smittsäkert sätt ska bedriva en så normal verksamhet som möjligt. Detta för att möjliggöra för alla medlemmar att de fortsatt ska kunna träna vilket är viktigt både för det personliga välbefinnandet och för folkhälsan. Vi ska, om olika råd står mot varandra och tolkningar behöver göras, ha en minimerad risk för smittspridning som första fokus och inte leta kryphål i regelverket.

De nu uppdaterade reglerna gäller för perioden 2021-02-08 – 2021-04-11 och uppdateras löpande i anslutning till att den annonserade perioderna går ut eller om det kommer nya viktiga förändringar innan dess.

Allmän riskbedömning för SOL GF:

Vi verkar som förening i en storstadsregion där våra medlemmar kommer från ett stort upptagnings­område. Det innebär att grupperna i de flesta fall innehåller aktiva från många olika områden. Något som gör att vi hela tiden behöver vara extra vaksamma på aktuella regler och att vara noga med att minimera smittspridning för att inte vi ska bli en länk för spridning mellan olika områden.

Den mix av olika verksamheter vi har skiljer sig även från de flesta andra liknande föreningar. Jämförelser med hur andra föreningar gör sina tolkningar och sin riskbedömning kan därför inte göras då varje förening har sin egen unika situation.

Då pandemin riskerar att påverka verksamheten under en längre tid är det viktigt att vi håller i och håller ut även över tid.

SOL GF
Styrelsen

GÄLLANDE GENERELLA REGLER FRÅN 2021-02-08

(senast uppdaterade 2021-03-20)

Grundregler som gäller för alla medlemmar:

Utöver nedanstående grundregler för SOL GF gäller att alla medlemmar även måste hålla sig uppdaterade med nationella eller lokala regler och råd och följa dessa om de innebär striktare restriktioner.

 • Stanna hemma när du är sjuk eller vid minsta symtom på sjukdom och provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
 • Vid bekräftad covid-19 stannar du hemma i minst 7 dagar från det att testet togs samt att du de sista 2 dagarna ska ha varit feberfri och känt dig frisk,
 • Stanna hemma även om du själv inte har symtom om en familjemedlem eller någon du haft nära kontakt med har bekräftad covid-19, även då gäller minst 7 dagar samt att du ska känna dig frisk,
 • Du ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de du normalt träffar. Om du vid resa eller på annan plats har träffat nya nära kontakter vid sidan om skolan ska du stanna hemma i 7 dagar enligt ovan.
 • Ovanstående upprepas vid varje nytt tillfälle.
 • Kontakter inom ramen för skolan räknas, så länge man känner sig frisk, inte som nya nära kontakter eftersom skolan lever under helt andra regler.
 • Undvik i möjligaste mån att resa kollektivt till träningarna, om det ändå är nödvändigt följ noga gällande nationella och lokala rekommendationer,
 • Undvik även samåkning om det innebär nya kontakter,
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • Ha med er egen flaska med handsprit till alla aktiviteter eftersom omklädningsrummen på grund av pandemilagen inte kan användas för samlingar i anslutning till träningarna.
 • Dela inte vattenflaskor eller annan personlig utrustning,
 • Undvik trängsel, speciellt vid in- och utpassering eller i andra trånga passager,
 • Inga föräldrar får följa med in i våra träningslokaler (med undantag av familjegympan där man får vara max 8 vuxna inklusive tränare om lokalen så tillåter),
 • Överskrid inte lokalens maxantal enligt den nya pandemilagen och läs lathunden om hur ni går in och ut ur salar och hallar (DOKUMENT),

För de födda 2002 eller senare som kan träna inomhus gäller:

 • För de aktiva i denna ålder finns undantag från begränsningen på max 8 som gäller i samhället i stort men antalet i lokalen ska minimeras och maxantalet för lokalerna enligt pandemilagen gäller alla,
 • Om gruppen är större än vad lokalen tillåter måste träningen delas upp så att inte alla är på plats samtidigt. Delar man lokal med annan grupp måste det stämmas av innan träningen,
 • Ha alltid extra stora avstånd mellan grupper som delar samma träningslokal,
 • Minimera köbildning,
 • För BoU, AG och trupp (Svenska Gymnastikförbundet):
  • Nödvändig passning är tillåten men ska begränsas till ett minimum.
 • För cheer (Svenska Cheerleadingförbundet):
  • När ni återupptar träningen efter ett längre uppehåll (mer än en vecka) bygg med hänsyn till att ingen byggträning skett under lång tid. Bygg säkert, med adekvat grundträning och jobba med gradvis uppbyggnad,
  • Bygg i korta pass där 10 minuter är normgivande, varva med andra moment under minst lika lång tid mellan, minimera den totala mängden kontakter under en träning,
  • Använd fasta stuntgrupper på max 5 personer som inte byts under eller mellan träningarna. Bygg säkra moment som inte kräver pass,
  • Undvik pyramider där det krävs kontakt mellan fler personer.

När ni återupptar träningen efter ett längre uppehåll (mer än en vecka) rekommenderar vi samtliga att trappa upp träningen stegvis, och av smittskyddsskäl vänta med de moment som innebär närkontakt en period utifrån normal inkubationstid (minst 7 dagar) för covid-19.

Enskilda medlemmar som på resa eller på annan plats träffat nya nära kontakter ska enligt grundreglerna ovan stanna hemma 7 dagar efter det aktuella tillfället. Det gäller även den/de som kommer in nya aktiva i gruppen vid annat tillfälle än vid terminsstart.

För de födda 2001 eller tidigare som inte kan träna inomhus gäller:

 • Kan endast träna på distans eller utomhus, inte inomhus.
 • Utför aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande även utomhus),
 • Om en ordinarie grupp normalt består av fler än 8–9 personer ska den delas upp i mindre träningsgrupper,
 • Anpassa antalet tränare efter gruppstorleken,
 • Håll avstånd mellan både aktiva och tränare,
 • Alla moment där passning behövs ska undvikas,
 • För bygg i cheer gäller att sådan träning inte kan genomföras,
 • Res individuellt till och från träningarna,

Enskilda medlemmar som på resa eller på annan plats träffat nya nära kontakter ska enligt grundreglerna ovan stanna hemma 7 dagar efter det aktuella tillfället. Det gäller även den/de som kommer in nya aktiva i gruppen vid annat tillfälle än vid terminsstart.

För ordinarie grupper med aktiva som är födda både över och under brytpunkten 2001/2002 gäller:

 • Om träningen sker utomhus eller på distans kan den genomföras med aktiva i alla åldrar enligt reglerna för de födda 2001 eller tidigare.
 • Om träningen sker inomhus kan enbart de födda 2002 eller senare vara med enligt reglerna från våra kommuner.

Arrangemang & extra träningar

 • Utifrån vår riskbedömning är alla våra egna fysiska läger och tävlingar (både gemensamma och inom grupper) tillsvidare inställda,
 • Vid önskemål om deltagande på fysiska arrangemang som andra organisationer arrangerar (och när det åter är tillåtet att arrangera sådana) görs vid varje tillfälle en separat bedömning som omfattar det allmänna smittläget, behovet av resor, arrangörens protokoll för sin riskbedömning samt vilka effekterna skulle kunna bli i föreningen om deltagandet skulle innebära smitta,
 • Bokning av utökad träning eller flytt av träning som innebär nya kontakter kan just nu inte ske, vid önskemål om flytt av träning som inte innebär nya kontakter görs en separat bedömning,
 • Det går alltid att flytta träning utomhus.

Sammanfattning

Vi hoppas ni har förståelse för att de olika råden och rekommendationerna kommer att påverka även oss och att det även framöver kan komma snabba beslut med kort varsel. Men även att det kan ta lite tid för oss som förening att uppdatera denna sida när förändringar inträffar.

Styrelsen vill starkt betona det personliga ansvaret som alla har att både våra egna råd och rekommendationer (liksom de från myndigheter, kommuner och förbund) följs. Att vi ska försöka bedriva träning så normalt som möjligt men att vi inte ska tumma på reglerna eller försöka hitta kryphål som går emot intentionerna i det som kommunicerats ut.

Vid bekräftad covid-19 smitta gäller:

 • Kontakta din tränare eller mejla till föreningen (kansliet@solgf.se),
 • Tränaren/kansliet informerar, utan att nämna namn, om smittan till övriga i gruppen,
 • Övriga i gruppen ska, även om man inte har några symtom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5-7 dagar)
 • Vid misstanke om att smittspridning har skett inom gruppen kommer våra förbund att informeras.