Årsmötet 2023 – torsdagen den 21/9 19.00 – 21.00

OFFICIELL KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2023

SOL GF välkomnar ALLA medlemmar till årsmötet 2023.

Mötet sammanfattar verksamhetsåret hösten 2022 & våren 2023 samt lägger upp riktlinjerna för verksamhetsåret hösten 2023 & våren 2024.

Dag: Torsdagen den 21 september
Plats:
Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten
Karta: https://goo.gl/maps/jJmHkg4NzkRZjtR3A
Tid:
19.00 – senast 21.00

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste året.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Förslag från styrelsen om uppdaterade stadgar
  Inga motioner har inkommit
 13. Val av
  a) ordförande för en tid av ett (1) år;
  b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år;
  c) 1-3 suppleant i styrelsen för en tid av ett (1) år;
  d) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.
  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.
  f) 1 valberedningssamordnare för en tid av ett (1) år.
 14. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Anmäl ditt deltagande senast 2023-09-14 via nedanstående länk. Anmälan görs för att vi ska hinna förbereda röstlängden och planera deltagande.

Anmälningsformulär årsmöte

Varför ska man delta på årsmötet?

Är du som medlem intresserad av vad som händer i föreningen och hur vi ska utvecklas framöver är årsmötet ett bra och viktigt tillfälle att träffas.

Styrelsen berättar om vad som hänt i föreningen det senaste året, hur ekonomin ser ut och vad man vill jobba extra mycket med under det kommande året. Dessutom diskuterar och röstar man om eventuella förslag (motioner och propositioner) som kommit in från medlemmar och styrelse.

Våra sektioner och kommittéer finns på plats och berättar vad de gjort senaste året och de kommer kort även nämna hur planerna ser ut för HT23/VT24.

Har du inte varit på något årsmöte tidigare är det dags nu! Under mötet följer man en dagordning (ett program) som innehåller de punkter som alltid ska vara med under ett årsmöte. Förutom det som nämnts ovan betyder det t.ex. att de som är med på årsmötet ska rösta om vilka som ska vara med i styrelsen fram till nästa årsmöte och hur hög medlemsavgiften ska vara för kommande år.

Alla som blivit medlemmar senast två månader innan årsmötet (i år senast 2023-07-21) samt under 2023 fyller minst 12 år har rösträtt. (Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.) Dessutom behöver alla förfallna fakturor vara betalda.

Dagordningen för mötet hittar ni ovan. Förslag på vilka man kan rösta på till styrelsen, inkomna motioner/propositioner, stadgeändringar samt en sammanställning (Verksamhetsberättelse) som sammanfattar det som hänt i föreningen hösten 2022 & våren 2023 delas ut på mötet. Det går även bra att hämta dessa papper på kansliet under de ordinarie öppettiderna från torsdagen den 14 september. Digitala kopior kommer också finnas tillgängliga.

Viktiga noteringar:

 • Inkomna motioner (förslag) från medlemmar: Ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet (dvs senast 2023-08-21). E-post: styrelsen@solgf.se

  Styrelsen har förslag på en revision av stadgarna för att anpassa dessa efter de senaste kraven från RF och våra idrottsförbund.

  Några motioner har inte inkommit.
 • Förslag av ekonomisk natur: Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift, dvs 200:-, för verksamhetsåret HT24/VT25. (Övriga avgifter bestäms enligt stadgarna löpande av styrelsen.)
 • Glöm inte att anmäla ditt deltagande senast 2023-09-04 via länken ovan!


Viktigt att komma ihåg är att det alltid är de röstberättigade medlemmarna som närvarar på årsmötet som beslutar i frågor som rör motioner, styrelseförslag, val och stadgeändringar.